نوازندگي

موسيقي و نهي از منكر
موسيقيصدا و سيما
آهنگ‏هاي صدا و سيما
موسيقي صدا و سيما
موسيقي صدا و سيما
موسيقى درمانى
موسيقي و تعليم مسايل
كوبيدن بر ظروف در مجالس عروسی
سازهاي دستي و الكترونيكي
دف و دايره در عروسي
نواختن آلات موسيقي
استفاده از آلات موسيقي
آلات مشترك ومختص موسيقي
موسيقي سنتي و غربي
موزيك متن فيلم
مرجع تشخيص موسيقي
موسيقي در خوابگاه
دايره‏ و دف زني در عروسي
مرجع تشخيص موسيقي