روزه مستحبي

اجازه شوهر براي روزه ی مستحبی

آيا براي گرفتن روزه‏هاي مستحبي، اجازه شوهر لازم است؟


همه مراجع (به جز بهجت، صافي و مكارم): اگر با حق زناشويي شوهر منافات داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد. امّا اگر شوهر او را از روزه گرفتن باز دارد، بايد اطاعت كند؛ هر چند با حق زناشويي او منافات نداشته باشد. امام، سيستاني و نوري، تعليقات علي العروة، اقسام الصوم، السابع ؛ تبريزي، منهاج‏الصالحين، ج 1، م 1067 ؛ وحيد، منهاج‏الصالحين، ج 2، م 1067 و دفتر: خامنه‏اي.
آيات عظام بهجت و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از شوهر اجازه بگيرد؛ هر چند با حق زناشويي او منافات نداشته باشد.

روزه نذري‏ و قضا

كسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، آيا مى‏تواند روزه نذر كند؟

امام، سيستانى و مكارم: خير، نمى‏تواند روزه نذر كند.امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 97 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 436 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048.
تبريزى، بهجت، صافى، فاضل، نورى و وحيد: آرى، مى‏تواند روزه نذر كند.فاضل و نورى، تعليقات على العروة، ج 2، شرايط صحة الصوم، م 3 صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 495 ؛ وحيد و تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048 و دفتر: بهجت.
فاضل: اگر روز معينى را نذر كند - كه گرفتن قضاى روزه‏هاى ماه رمضان، قبل از آن ممكن باشد - اشكال ندارد.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 585. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 161/500017)

نذر روزه و مریضی

اگر شخص نذر كند كه در روز معين روزه بگيرد و در آن روز مبتلا به مرضى شود كه روزه براى آن ضرر داشته باشد آيا نذر او ساقط است و اگر نذر او ساقط نيست تكليفش چيست؟

همه مراجع: اگر مريض است و براى معالجه بايد افطار كند يا روزه براى او ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد و نذر او ساقط است. . امام، استفتاآت، ج 1، بخش روزه، س 64؛ نورى، استفتاآت، ج 2، س 247.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 220/500017)

احتمال روزه قضا

آيا شخصى كه احتمال مى دهد روزه قضا دارد مى تواند روزه مستحبى بگيرد و اگر براى روزه مستحبى مانند اعتكاف نذر كند چطور؟

همه مراجع: كسى كه روزه قضا دارد نمى تواند روزه مستحبى بگيرد . بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 1476؛ فاضل، استفتاآت، ج 1، بخش روزه، س 592 ؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه قضا، س 6؛ صافى، 240 سوال پيرامون روزه، س 18؛ خامنه اى، استفتاآت جديد، س 424. و كسى كه نمى داند روزه قضا دارد يا نه، مى تواند روزه بگيرد با اين نيت كه اگر روزه قضا داشته باشد، آن را به جا آورد؛ و گرنه به عنوان روزه مستحبى حساب شود. . خامنه اى، اجوبه الاستفتاآت، س 815 و استفتاآت جديد، س 393 ؛ بهجت، استفتاآت، س 1321 ؛ تبريزى، استفتاآت، س 677 ؛ مكارم، استفتاآت، ج 1 روزه، س 289.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 211/500017)

روزه قضا و مستحبى روز

آيا مى شود روزه قضا و روزه مستحبى را با هم در يك روز نيت كرد؟

همه مراجع: بايد فقط روزه ى قضا را نيّت كند، البته ثواب مستحبى را هم مى برد. . بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 1475؛ نورى، استفتاآت ج 2، س 260.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 212/500017)