خون لثه روزه دار

گاهى از لثه هايم خون بيرون مى آيد و با آب دهان مخلوط مى گردد ؛ آيا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى شود؟

گاهى از لثه هايم خون بيرون مى آيد و با آب دهان مخلوط مى گردد ؛ آيا اگر آن را فرو ببرم، روزه باطل مى شود؟
همه مراجع (به جز تبريزى، صافى و نورى) : اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، فرو بردن آن روزه را باطل نمى كند.[1]
آيات عظام تبريزى و صافى : اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، بنا بر احتياط واجب فرو نبرد و بيرون بريزد.[2]
آيه اللّه نورى : فرو بردن آن جايز نيست ؛ هرچند در آب دهان مستهلك شود.[3]
__________________
[1]. امام، سيستانى، فاضل و مكارم، تعليقات على العروة، الفصل الرابع، م 1 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاآت،763 و دفتر: وحيد، بهجت. 
[2]. تبريزى، استفتاآت، س 640 و دفتر: صافى. 

روزه در سفر

كسى كه در ماه رمضان صبح مسافرت مى كند، مى تواند در منزل خود صبحانه بخورد يا بايد از حد ترخّص بگذرد؟

همه مراجع: روزه دارى كه پيش از ظهر مسافرت مى كند، تا حد ترخص نرسيده، نمى تواند روزه را بخورد، و اگر پيش از آن روزه را باطل كند، بايد روزه را قضا كند و كفاره هم بدهد.[1]

شخصى در سفر بود و قصد داشت پيش از ظهر به وطن برسد و نيت روزه كند، ولى در بين راه سهواً چيزى خورد، آيا مى تواند آن روز را روزه بگيرد؟

همه مراجع: اگر شخصى در سفر باشد و قصد داشته پيش از ظهر به وطن برسد و روزه بگيرد ولى در بين راه از روى فراموشى و غفلت چيزى بخورد نمى تواند آن روز را روزه بگيرد.[2]
___________________

زن باردار

زن باردارى كه نتوانسته روزه بگيرد، تكليفش چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر روزه براى جنين ضرر داشته است، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر حال روزه ها را بايد قضا كند.[1]
آيات عظام بهجت، سيستانى و فاضل: افزون بر قضاى روزه ها، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ؛ خواه روزه براى جنين ضرر داشته باشد، يا براى خودش.[2]

مسافرت قبل از ظهر

كسى كه پيش از ظهر تصميم به مسافرت دارد، تكليف روزه او چه مى شود؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): اگر پيش از ظهر مسافرت كند، روزه اش باطل است ؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخّص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.[1]
آيه اللّه تبريزى: اگر از سر شب تصميم بر سفر داشته و پيش از ظهر مسافرت كند، روزه اش باطل است ؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد و اگر پيش از ظهر تصميم بر مسافرت گرفته، بنابر احتياط واجب بايد روزه بگيرد.[2]
آيه اللّه سيستانى: اگر پيش از ظهر مسافرت كند، بنابر احتياط واجب، بايد روزه اش را افطار كند ؛ ولى قبل از آنكه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.[3]
______________

تزريق سرم

حكم تزريق سرم در حال روزه ماه رمضان چيست؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى و وحيد: بنابر احتياط واجب، بايد از تزريق سرم خوددارى كند؛ خواه جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن.[114]
يه اللّه بهجت: تزريق سرم روزه را باطل مى كند.[1]
آيات عظام سيستانى، صافى و نورى: تزريق سرم روزه را باطل نمى كند ؛ خواه جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن.[2]
آيه اللّه فاضل: اگر سرم جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، بايد از تزريق آن خوددارى كرد ؛ ولى اگر جنبه دوايى و مانند آن داشته باشد، تزريق آن اشكال ندارد.[3]
آيه اللّه مكارم: تزريق سرم هاى وريدى براى روزه دار جايز نيست.[4]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: