مواد آرايشى

مداد چشم و ريمل در هنگام وضو چه حكمى دارد؟

همه مراجع: براى وضو، ريمل و مداد بيرون چشم ـ اگر جرم داشته باشد ـ بايد برطرف شود؛ ولى برطرف كردن مقدارى كه داخل چشم است، لازم نيست.[1]
تبصره. بعد از برطرف كردن جرم مواد آرايشى، باقى ماندن رنگ آن مانع وضو نيست.

پی نوشت:
________________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 242؛ نورى، توضيح المسائل، م 243؛ وحيد، توضيح المسائل، م 248؛ دفتر: خامنه اى.

خمس درآمد دانشجو

آيا به درآمد دانشجويى كه تحت تكفّل خانواده است، خمس تعلق مى گيرد؟

همه مراجع: چنانچه از درآمد كسب تهيه شده و يك سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.[1]
تبصره. حكم سودهايى مانند هديه، جايزه و... در بخش خمس هديه خواهد آمد.

پی نوشت ها
__________________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1757؛ نورى، توضيح المسائل، م 1753؛ خامنه اى، اجوبة، س 996؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1765.

مانع وضو

اگر بعد از وضو، در اعضا مانعى ببينيم، چه كنيم؟

همه مراجع (به جز سيستانى، مكارم و وحيد): اگر ندانيد موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان صحيح است؛ ولى اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشته ايد، بنابر احتياط واجب، دوباره وضو بگيريد.[1]
آية اللّه  سيستانى: اگر ندانيد موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان صحيح است؛ ولى اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشته ايد، بنابر احتياط مستحب، دوباره وضو بگيريد.[2]
آيات عظام مكارم و وحيد: اگر ندانيد موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان صحيح است؛ ولى اگر در هنگام وضو به آن توجه نداشته ايد، بايد دوباره وضو بگيريد.[3]
پی نوشت ها
_______________________

خمس شغل غیرثابت

كسى كه در طول سال يك بار به طور اتفاقى معامله مى كند، از چه زمانى سال خمسى داشته باشد؟

همه مراجع: آغاز سال خمسى براى كسى كه شغلى ندارد و اتفاقا معامله اى مى كند و سود مى برد؛ از هنگام فايده بردن است و چنانچه از مخارج سال زياد آمد، بايد خمس آن را بپردازد.[1]

پی نوشت
____________
[1] توضيح المسائل مراجع، م 1765؛ نورى، توضيح المسائل، م 1761؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1773.

خشك بودن اعضا

آيا خشك بودن اعضاى وضو، قبل از وضو لازم است؟

همه مراجع. خير، لازم نيست؛ مگر جاى مسح كه بايد خشك باشد.[1]
تبصره. اگر رطوبت جاى مسح به گونه اى كم باشد كه رطوبت كف دست به آن غلبه كند، اشكال ندارد.

پی نوشت ها
_____________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 256؛ وحيد، توضيح المسائل، م 362؛ نورى، توضيح المسائل، م 257؛ دفتر: خامنه اى.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: