انتخاب مرجع بدون تحقيق

آيا شخص مى‏تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟

همه مراجع: مرجع تقليد بايد بر اساس معيارهاى خاص برگزيده شود.خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م 3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3.
تبصره. ضابطه تشخيص مجتهد اعلم در جاى خود بيان شده است. (ر.ك: «تشخيص اعلم») (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 18/500019)

تعداد تسبيحات اربعه

آيا مى‏توان به عمد تسبيحات اربعه را كمتر يا بيشتر از سه بار خواند؟

همه مراجع (به جز فاضل ): ذكر تسبيحات اربعه يك مرتبه كافى است ؛ ولى بهتر است سه بار بگويد و خواندن آن بيش از سه مرتبه به قصد ذكر، اشكال ندارد. توضيح‏المسائل مراجع، م 1005 و نورى، توضيح‏المسائل، م 1006 و وحيد، توضيح‏المسائل، م 1014. خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 483.
آيةاللَّه فاضل: احتياط واجب آن است كه تسبيحات اربعه را سه بار بگويد. توضيح‏المسائل مراجع، م 1005. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 125/500016)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: