انتخابات و بیت المال

استفاده کردن از بیت المال و امكانات دولتي در انتخابات به نفع يا بر علیه نامزدي، چه حكمي دارد؟

همه مراجع: هیچ کس به هیچ وجهي، اجازه ندارد از اموال بیت المال و امكانات دولتي، در انتخابات به نفع يا بر علیه نامزدي استفاده کند. [1]
تبصره: استفاده از اموال بیت المال بدون مجوز شرعي و قانوني جايز نیست و موجب ضمان است.
پی نوشت
____________
[1]. امام، صحيفه نور، ج 21 ، ص 205 ؛ خامنه اي، سايت، احكام ويژه انتخابات؛ مكارم، استفتاءات جديد، ج 7، س 1513 ؛ دفتر مراجع.

غيبت نامزد اتخابات

آيا بين نقد و ارزيابى عملكرد نامزد انتخابات با غيبت كردن از او تفاوت وجود دارد؟

entekhabat.gif همه مراجع: غيبت آن است كه پشت سر مسلمان عيب پنهان او گفته شود ولي انتقاد و نقد، يعني بررسي و تميز دادن خوب از بد، انتقاد از نامزدهاى انتخاباتى در صورتى كه در مقام مشورت براى رأى دادن به آنها باشد اشكال ندارد، ولى بايد صفات و نقاط ضعفي را كه مربوط به حوزه فعاليت او است، بيان نمايند، اما توهين، تحقير و تهمت نسبت به مؤمن، حرام است.[1]

خمس كتاب

آيا به كتاب هايى كه براى ترم هاى آينده تهيه مى كنيم، خمس تعلق مى گيرد؟

همه مراجع (به جز بهجت، فاضل، نورى): در فرض ياد شده خمس دارد مگر آنكه داشتن آنها مورد نياز و در شأن شخص باشد، در اين صورت خمس ندارد.(1)
آيات عظام بهجت، فاضل و نورى: آرى، خمس دارد؛ مگر آنكه نتوانيد در سال آينده تهيه كنيد، در اين صورت خمس ندارد.(2)
پی نوشت ها:
______________
1. امام، استفتائات، ج 1، س 89 ؛ خامنه اى، اجوبة، س 899 ؛ تبريزى، استفتائات، س 805 ؛ مكارم، توضيح المسائل، م 1507 ؛ صافى، جامع الاحكام، ح 1، س 738 و 744 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1783 ؛ دفتر: سيستانى .

خمس بن دانشجويى

آيا به بن و كالابرگ هايى كه به دانشجويان مى دهند، خمس تعلق مى گيرد؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: خير، خمس ندارد.[1]
آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: اگر تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.[2]
آيات عظام تبريزى و وحيد: اگر ارزش آن زياد و قابل توجه باشد و تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[3]
آيات عظام سيستانى و صافى: اگر تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[4]
تبصره. بن دانشجويى هديه محسوب مى شود.
پی نوشت ها
_______________
[1]. امام، توضيح المسائل، م 1753؛ نورى، توضيح المسائل، م 1749؛ خامنه اى، اجوبة، س 850 و 862.

خمس شراكت

اگر شريك من، خمس سهم و سرمايه خود را ندهد، تكليفم چيست؟ آيا ادامه شراكت با او جايز است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): هيچ كدام نمى توانيد در آن تصرف كنيد و ادامه شراكت با او جايز نيست؛ مگر آنكه از حاكم شرع اجازه بگيريد.[1]
آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر شما خمس سهم و درآمد خود را بدهيد، مى توانيد در سرمايه مشترك تصرف كنيد.[2]
پی نوشت ها
___________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1793 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1810 ؛ دفتر: خامنه اى.
[2]. توضيح المسائل مراجع، م 1793.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: