سال خمسى نابالغ

آيا به جوان نابالغ كه سرمايه اى داشته و از آن منافعى به دست آورده، خمس واجب است؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد خمس آن را پس از بلوغ بدهد.[1]
آيه اللّه تبريزى: خير، واجب نيست بعد از بلوغ خمس آن را بدهد.[2]
آيات عظام سيستانى، فاضل، صافى، نورى و وحيد: آرى، بر ولى او واجب است خمس آن را بدهد و چنانچه آن را نپرداخت، بايد خود طفل بعد از بلوغ، خمس آن را بدهد.[3]
پی نوشت ها
_______________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1794؛ خامنه اى، اجوبة، س 1035.
[2]. تبريزى، توضيح المسائل، م 1802.

مسح سر

آيا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟

همه مراجع (به جز آیات عظام خامنه اى، صافى و وحيد): مسح سر با دست راست واجب نيست؛ ولى بهتر است.[1]
آيات عظام صافى، خامنه اى و وحيد: احتياط واجب آن است كه مسح سر با دست راست باشد.[2]
پی نوشت ها
___________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 249.
[2]. صافى، توضيح المسائل مراجع، م 249؛ وحيد، توضيح المسائل، م 255؛ خامنه اى، اجوبه، س 113.

مسح سر

لطفا جاى مسح سر و مقدار مسح را مشخص كنيد؟

همه مراجع: جاى مسح سر جلوى سر (بالاى پيشانى) است و كشيدن مسح از پشت سر يا دو طرف آن جايز نيست.[1]
تبصره. به هر اندازه جلوى سر را مسح كند، كافى است؛ ولى احتياط مستحب است كه از درازا به اندازه يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت، مسح كند.
پی نوشت ها
_______________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 250؛ نورى، توضيح المسائل، م 251؛ وحيد، توضيح المسائل، م 256 و دفتر: خامنه اى.

سال خمسى مجرد

آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى كه با پدر و مادر خود زندگى مى كنند، واجب است؟

همه مراجع: اگر جوان مجرد، درآمد شخصى ـ هر چند به مقدار كم ـ داشته باشد، بر او واجب است كه سال خمسى داشته باشد و درآمد سالانه خود را محاسبه كند تا اگر چيزى از درآمد او تا پايان سال زياد آمد، خمس آن را بپردازد.[1]
تبصره. كسانى كه معتقدند به سودهايى مانند هديه، جايزه و... خمس تعلق مى گيرد، پاسخ فوق شامل آن مى شود.

پی نوشت ها
_____________
[1]. خامنه اى، اجوبة، س 996؛ توضيح المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضيح المسائل، م 1748؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1760.

رأى اكثر فقيهان

آيا مى توان در مسائل مورد اختلاف، به جاى تقليد از يك شخص معين، رأى اكثريت فقيهان را ملاك عمل قرار داد؟

آيات عظام امام و خامنه اى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب، بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[1]
آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[2]
آيه اللّه  صافى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد و يا نظر اعلم نادر باشد كه در فرض دوم، بايد به فتوايى كه با احتياط مطابق است، عمل كرد.[3]

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: