خمس درآمد دانشجو

آيا به درآمد دانشجويى كه تحت تكفّل خانواده است، خمس تعلق مى گيرد؟

همه مراجع: چنانچه از درآمد كسب تهيه شده و يك سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.[1]
تبصره. حكم سودهايى مانند هديه، جايزه و... در بخش خمس هديه خواهد آمد.

پی نوشت ها
__________________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1757؛ نورى، توضيح المسائل، م 1753؛ خامنه اى، اجوبة، س 996؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1765.

مانع وضو

اگر بعد از وضو، در اعضا مانعى ببينيم، چه كنيم؟

همه مراجع (به جز سيستانى، مكارم و وحيد): اگر ندانيد موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان صحيح است؛ ولى اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشته ايد، بنابر احتياط واجب، دوباره وضو بگيريد.[1]
آية اللّه  سيستانى: اگر ندانيد موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان صحيح است؛ ولى اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشته ايد، بنابر احتياط مستحب، دوباره وضو بگيريد.[2]
آيات عظام مكارم و وحيد: اگر ندانيد موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان صحيح است؛ ولى اگر در هنگام وضو به آن توجه نداشته ايد، بايد دوباره وضو بگيريد.[3]
پی نوشت ها
_______________________

خمس شغل غیرثابت

كسى كه در طول سال يك بار به طور اتفاقى معامله مى كند، از چه زمانى سال خمسى داشته باشد؟

همه مراجع: آغاز سال خمسى براى كسى كه شغلى ندارد و اتفاقا معامله اى مى كند و سود مى برد؛ از هنگام فايده بردن است و چنانچه از مخارج سال زياد آمد، بايد خمس آن را بپردازد.[1]

پی نوشت
____________
[1] توضيح المسائل مراجع، م 1765؛ نورى، توضيح المسائل، م 1761؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1773.

خشك بودن اعضا

آيا خشك بودن اعضاى وضو، قبل از وضو لازم است؟

همه مراجع. خير، لازم نيست؛ مگر جاى مسح كه بايد خشك باشد.[1]
تبصره. اگر رطوبت جاى مسح به گونه اى كم باشد كه رطوبت كف دست به آن غلبه كند، اشكال ندارد.

پی نوشت ها
_____________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 256؛ وحيد، توضيح المسائل، م 362؛ نورى، توضيح المسائل، م 257؛ دفتر: خامنه اى.

بستن شیر در حال وضو

بستن شير آب در حال وضو چه حكمى دارد؟

همه مراجع:اشكال ندارد.[1]
تبصره: بعد از آنكه شستن دست چپ تمام شد، اگر به شير آب دست زده شود و آب وضو به رطوبت شير غلبه نكند و با آن مسح انجام گيرد، وضو باطل مى شود، لذا بهتر است هميشه بعد از آب ريختن روى صورت يا دست ها و قبل از دست كشيدن، نخست شير آب بسته شود و سپس روى صورت يا دست ها، دست كشيده شود.[2]
پی نوشت ها
___________
[1]. امام، استفتائات، ج 1، س 34؛ العروة الوثقى، ج 1، افعال الوضو، م 43؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 43؛ خامنه اى، اجوبة، س 112.
[2]. العروة الوثقى، ج 1، افعال الوضو، م 5.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: