خشك بودن اعضا

آيا خشك بودن اعضاى وضو، قبل از وضو لازم است؟

همه مراجع. خير، لازم نيست؛ مگر جاى مسح كه بايد خشك باشد.[1]
تبصره. اگر رطوبت جاى مسح به گونه اى كم باشد كه رطوبت كف دست به آن غلبه كند، اشكال ندارد.

پی نوشت ها
_____________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 256؛ وحيد، توضيح المسائل، م 362؛ نورى، توضيح المسائل، م 257؛ دفتر: خامنه اى.

بستن شیر در حال وضو

بستن شير آب در حال وضو چه حكمى دارد؟

همه مراجع:اشكال ندارد.[1]
تبصره: بعد از آنكه شستن دست چپ تمام شد، اگر به شير آب دست زده شود و آب وضو به رطوبت شير غلبه نكند و با آن مسح انجام گيرد، وضو باطل مى شود، لذا بهتر است هميشه بعد از آب ريختن روى صورت يا دست ها و قبل از دست كشيدن، نخست شير آب بسته شود و سپس روى صورت يا دست ها، دست كشيده شود.[2]
پی نوشت ها
___________
[1]. امام، استفتائات، ج 1، س 34؛ العروة الوثقى، ج 1، افعال الوضو، م 43؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 43؛ خامنه اى، اجوبة، س 112.
[2]. العروة الوثقى، ج 1، افعال الوضو، م 5.

سال خمسى نابالغ

آيا به جوان نابالغ كه سرمايه اى داشته و از آن منافعى به دست آورده، خمس واجب است؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد خمس آن را پس از بلوغ بدهد.[1]
آيه اللّه تبريزى: خير، واجب نيست بعد از بلوغ خمس آن را بدهد.[2]
آيات عظام سيستانى، فاضل، صافى، نورى و وحيد: آرى، بر ولى او واجب است خمس آن را بدهد و چنانچه آن را نپرداخت، بايد خود طفل بعد از بلوغ، خمس آن را بدهد.[3]
پی نوشت ها
_______________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1794؛ خامنه اى، اجوبة، س 1035.
[2]. تبريزى، توضيح المسائل، م 1802.

مسح سر

آيا مسح سر لازم است با دست راست باشد؟

همه مراجع (به جز آیات عظام خامنه اى، صافى و وحيد): مسح سر با دست راست واجب نيست؛ ولى بهتر است.[1]
آيات عظام صافى، خامنه اى و وحيد: احتياط واجب آن است كه مسح سر با دست راست باشد.[2]
پی نوشت ها
___________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 249.
[2]. صافى، توضيح المسائل مراجع، م 249؛ وحيد، توضيح المسائل، م 255؛ خامنه اى، اجوبه، س 113.

مسح سر

لطفا جاى مسح سر و مقدار مسح را مشخص كنيد؟

همه مراجع: جاى مسح سر جلوى سر (بالاى پيشانى) است و كشيدن مسح از پشت سر يا دو طرف آن جايز نيست.[1]
تبصره. به هر اندازه جلوى سر را مسح كند، كافى است؛ ولى احتياط مستحب است كه از درازا به اندازه يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت، مسح كند.
پی نوشت ها
_______________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 250؛ نورى، توضيح المسائل، م 251؛ وحيد، توضيح المسائل، م 256 و دفتر: خامنه اى.

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: