خمس بن دانشجويى

آيا به بن و كالابرگ هايى كه به دانشجويان مى دهند، خمس تعلق مى گيرد؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: خير، خمس ندارد.[1]
آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: اگر تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.[2]
آيات عظام تبريزى و وحيد: اگر ارزش آن زياد و قابل توجه باشد و تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[3]
آيات عظام سيستانى و صافى: اگر تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[4]
تبصره. بن دانشجويى هديه محسوب مى شود.
پی نوشت ها
_______________
[1]. امام، توضيح المسائل، م 1753؛ نورى، توضيح المسائل، م 1749؛ خامنه اى، اجوبة، س 850 و 862.

خمس شراكت

اگر شريك من، خمس سهم و سرمايه خود را ندهد، تكليفم چيست؟ آيا ادامه شراكت با او جايز است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): هيچ كدام نمى توانيد در آن تصرف كنيد و ادامه شراكت با او جايز نيست؛ مگر آنكه از حاكم شرع اجازه بگيريد.[1]
آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر شما خمس سهم و درآمد خود را بدهيد، مى توانيد در سرمايه مشترك تصرف كنيد.[2]
پی نوشت ها
___________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1793 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1810 ؛ دفتر: خامنه اى.
[2]. توضيح المسائل مراجع، م 1793.

خمس بورسيه

آيا به پولى كه دانشگاه به عنوان بورسيه مى دهد، خمس تعلق مى گيرد؟

همه مراجع: آرى، چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.[1]
تبصره. دانشجويان بورسيه دبيرى و غيره كسانى اند كه چند سالى آموزش مى بينند و در اين مدت حقوقى از سوى دانشگاه يا وزارتخانه مربوطه دريافت مى كنند و تعهد مى دهند كه پس از پايان تحصيلات، در مقابل حقوق دريافت شده، خدمت كنند. اين حقوق تفاوتى با ساير درآمدها ندارد؛ از اين رو به آن خمس تعلق مى گيرد.
پی نوشت ها
______________
[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضيح المسائل، م 1748؛ خامنه اى، اجوبة، س 995 و وحيد، توضيح المسائل، م 1760.

خمس سرمايه

كسى كه با سختى سرمايه اى را تهيه كرده است كه اگر خمس آن را بدهد با بقيه آن نمى تواند كارى را شروع نمايد كه با آن مى خواهد امرار معاش كند آيا بايد خمس اين سرمايه را بدهد؟

آيات عظام امام، فاضل، سيستانى و مكارم: چنانچه با پرداخت خمس آن (هرچند به صورت اقساط)، نمى تواند امرار معاش كند، خمس ندارد.[1]
آيات عظام بهجت، تبريزى و نورى: آن مقدار از سرمايه كه اداره زندگى به آن بستگى دارد، خمس ندارد؛ ولى به مقدار بيش از آن خمس تعلق مى گيرد.[2]
آيات عظام خامنه اى، صافى و وحيد: خمس دارد، ولى مى تواند با حاكم شرع دستگردان كند.[3]
پی نوشت ها
_____________

مبطلات اعتكاف

انجام دادن چه كارهايى، اعتكاف را باطل مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز تماس و آميزش (هرچند در شب باشد)، اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن ساير محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[1].
 آيات عظام بهجت و صافى: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز آميزش (هرچند در شب باشد) اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[2].
آية اللّه تبريزى: هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را نيز باطل مى سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتكاف - به جز آميزش - مبطل اعتكاف نيست[3].

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: