روزه نذري‏ و قضا

كسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، آيا مى‏تواند روزه نذر كند؟

امام، سيستانى و مكارم: خير، نمى‏تواند روزه نذر كند.امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 97 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 436 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048.
تبريزى، بهجت، صافى، فاضل، نورى و وحيد: آرى، مى‏تواند روزه نذر كند.فاضل و نورى، تعليقات على العروة، ج 2، شرايط صحة الصوم، م 3 صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 495 ؛ وحيد و تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048 و دفتر: بهجت.
فاضل: اگر روز معينى را نذر كند - كه گرفتن قضاى روزه‏هاى ماه رمضان، قبل از آن ممكن باشد - اشكال ندارد.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 585. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 161/500017)

نذر روزه و مریضی

اگر شخص نذر كند كه در روز معين روزه بگيرد و در آن روز مبتلا به مرضى شود كه روزه براى آن ضرر داشته باشد آيا نذر او ساقط است و اگر نذر او ساقط نيست تكليفش چيست؟

همه مراجع: اگر مريض است و براى معالجه بايد افطار كند يا روزه براى او ضرر دارد، نبايد روزه بگيرد و نذر او ساقط است. . امام، استفتاآت، ج 1، بخش روزه، س 64؛ نورى، استفتاآت، ج 2، س 247.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 220/500017)

احتمال روزه قضا

آيا شخصى كه احتمال مى دهد روزه قضا دارد مى تواند روزه مستحبى بگيرد و اگر براى روزه مستحبى مانند اعتكاف نذر كند چطور؟

همه مراجع: كسى كه روزه قضا دارد نمى تواند روزه مستحبى بگيرد . بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 1476؛ فاضل، استفتاآت، ج 1، بخش روزه، س 592 ؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه قضا، س 6؛ صافى، 240 سوال پيرامون روزه، س 18؛ خامنه اى، استفتاآت جديد، س 424. و كسى كه نمى داند روزه قضا دارد يا نه، مى تواند روزه بگيرد با اين نيت كه اگر روزه قضا داشته باشد، آن را به جا آورد؛ و گرنه به عنوان روزه مستحبى حساب شود. . خامنه اى، اجوبه الاستفتاآت، س 815 و استفتاآت جديد، س 393 ؛ بهجت، استفتاآت، س 1321 ؛ تبريزى، استفتاآت، س 677 ؛ مكارم، استفتاآت، ج 1 روزه، س 289.
(احکام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 211/500017)

شرایط و آداب اعتکاف

شرایط و آداب اعتكاف را بيان كنيد؟

etekaaf.gifشرایط اعتکاف:
1. معتكف عاقل باشد.
2. با قصد قربت باشد.
3. اعتكاف حداقل سه روز متوالى باشد.
4. از اذان صبح روز اول تا مغرب شرعى روز سوم در مسجد باشد.
5. از مسجد خارج نشود مگر در ضرورت عرفى، شرعى و عقلى.
6. در يكى از مساجد چهارگانه و يا مسجد جامع شهر باشد[1].
7. اگر اعتكاف با حق شوهر منافات داشت، با اجازه او باشد.
8. اگر اعتكاف باعث اذيت و آزار پدر و مادر شود، با اجازه آن دو باشد.
آداب اعتکاف:

مبطلات اعتكاف

انجام دادن چه كارهايى، اعتكاف را باطل مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز تماس و آميزش (هرچند در شب باشد)، اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن ساير محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[1].
 آيات عظام بهجت و صافى: هر كارى كه مبطل روزه است و نيز آميزش (هرچند در شب باشد) اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتياط واجب، انجام دادن محرمات اعتكاف نيز مبطل اعتكاف است[2].
آية اللّه تبريزى: هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را نيز باطل مى سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتكاف - به جز آميزش - مبطل اعتكاف نيست[3].