نمودار احکام انجام مفطرات

نمودار احکام انجام مفطرات

05-AnjameMoftarat-01.jpg

شستن دهان

شستن دهان با آب يا آب نمك يا دهان شو براى شخص روزه دار چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر چيزى فرو برده نشود اشكال ندارد. . مكارم، توضيح المسائل، م 1342؛ صافى، 240 سؤال پيرامون روزه، س 148 ؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه، س 12 و 51 و مبطلات روزه، س 32؛ خامنه اى، استفتاآت جديد، س 365.
(احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 58/500017)

ضعف چشم در ماه مبارک رمضان

چشم من ضعيف است و مى ترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، تكليف من چيست؟

ZafeCheshm-Ramazan.jpgهمه مراجع: اگر خوف ضرر عقلايى باشد، روزه بر شما واجب نيست و اگر تا ماه رمضان سال بعد بيمارى ادامه يافت، قضا هم واجب نيست. تنها براى هر روز 750گرم گندم، يا جو، يا آرد و... به عنوان كفّاره به فقير بدهيد.[1]


[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1703 و 1744.

ضعف بدن روزه دار

به علت درس خواندن و امتحانات، ضعف و سستى بر من غالب مىشود ؛ آيا مىتوانم روزهها را بخورم؟

همه مراجع: اين گونه ضعف و سستىها تا حدودى لازمه روزه است و براى نوع افراد پيش مىآيد و به جهت آن نمىتوان روزه را خورد؛ ولى اگر ضعف به حدى برسد كه تحمّل آن بسيار سخت و مشكل باشد، خوردن آن اشكال ندارد.[1]
تبصره . انسان مىتواند در اين شرايط به مسافرت برود (حداقل بیست و دو و نیم كيلومتر) و روزه خود را بخورد و به وطن برگردد. در اين صورت لازم نيست تا مغرب از خوردن و آشاميدن خوددارى كند و بعد از ماه رمضان، قضاى آن را به جا آورد و كفّاره هم ندارد.

[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1583 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1591 ؛ خامنهاى، اجوبة، س 732.

صحبت با نا محرم

اگر در ماه رمضان با دختر نامحرم همراه باشيم و رابطه فقط در حد صحبت كردن باشد روزه باطل مى شود يا نه؟

همه مراجع: اگر ترس از وقوع در حرام باشد جايز نيست، ولى روزه صحيح است.
(احكام روزه، سيدمجتبي حسيني، كد: 116/500017)

لطفا براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: