فطريه نامزد

فطره دخترى كه در حال عقد است، بر عهده كيست؟

همه مراجع: اگر نان خور پدرش باشد، بر عهده او است. توضيح المسائل مراجع، م 2008 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2004. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 210/500016)

نمودار احکام سختی کار و گرمای هوا و روزه

نمودار احکام سختی کار و گرمای هوا و روزه

08-SkhtiKar-Ramazan 01.jpg

نمودار احکام انجام مفطرات

نمودار احکام انجام مفطرات

05-AnjameMoftarat-01.jpg

شستن دهان

شستن دهان با آب يا آب نمك يا دهان شو براى شخص روزه دار چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر چيزى فرو برده نشود اشكال ندارد. . مكارم، توضيح المسائل، م 1342؛ صافى، 240 سؤال پيرامون روزه، س 148 ؛ سيستانى، استفتاآت، بخش روزه، س 12 و 51 و مبطلات روزه، س 32؛ خامنه اى، استفتاآت جديد، س 365.
(احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 58/500017)

ضعف چشم در ماه مبارک رمضان

چشم من ضعيف است و مى ترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، تكليف من چيست؟

ZafeCheshm-Ramazan.jpgهمه مراجع: اگر خوف ضرر عقلايى باشد، روزه بر شما واجب نيست و اگر تا ماه رمضان سال بعد بيمارى ادامه يافت، قضا هم واجب نيست. تنها براى هر روز 750گرم گندم، يا جو، يا آرد و... به عنوان كفّاره به فقير بدهيد.[1]


[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1703 و 1744.