لكه بيني بعد حيض

زنى كه عادتش در ماه هفت روز است؛ ولى هميشه پس از پاك شدن روز هشتم يا روز نهم، فقط لكه‏اى خون (با نشانه‏هاى حيض) مشاهده مى‏كند، چه تكليفى دارد؟

همه مراجع (به جز سيستانى، صافى و مكارم): بايد همه (حتى پاكى وسط) را حيض قرار دهد. (-(بنابراين لازم نيست بعد از پاك شدن اول غسل كند؛ بلكه بايد تا روز هشتم يا نهم عبادات خود را ترك كند و سپس غسل كند)-). توضيح‏المسائل مراجع، م 444 و وحيد، توضيح‏المسائل، م 450.
آيةاللَّه مكارم: تنها بايد روزهايى را كه خون ديده حيض قرار دهد و روزهاى پاكى (وسط) حيض نيست و حكم زنان پاك را دارد. (-(بنابراين بعد از پاك شدن اول، بايد غسل كند و عبادات خود را تا روز هشتم يا نهم به جا آورد؛ آن گاه اگر لكه‏اى از خون مشاهده كرد و پاك شد، دوباره بايد غسل كند)-). توضيح‏المسائل مراجع، م 444.
آيات عظام سيستانى و صافى: بايد روزهايى را كه خون ديده، حيض قرار دهد و بنابر احتياط واجب در روزهاى پاكى عبادت‏هاى خود را به جا آورد و آنچه را كه بر حائض حرام است، ترك كند. (-(بنابراين بعد از پاك شدن اول، بنابر احتياط واجب بايد غسل كند و عبادات خود را تا روز هشتم يا نهم به جا آورد؛ آن گاه اگر لكه‏اى از خون مشاهده كرد و پاك شد، دوباره بايد غسل كند)-). توضيح‏المسائل مراجع، م 444. (احكام ويژه بانوان، سيدمجتبي حسيني، كد: 33/500032)