عقد حائض-طلاق در حيض-ازدواج در عادت ماهيانه

حكم خواندن عقد ازدواج و طلاق زن در ايام عادت ماهانه چيست؟

همه مراجع: خواندن عقد ازدواج در ايام عادت اشكال ندارد؛ ولى طلاق زن در اين ايام صحيح نيست؛ مگر در در موارد ذيل:
1. شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد؛
2. زن آبستن باشد؛
3. مرد به واسطه غايب بودن و مانند آن، نتواند بفهمد كه زن از خون حيض پاك است يانه. توضيح‏المسائل مراجع، م 2500؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 2564 و تبريزى، صراط النجاة، ج 2، س 1101 و دفتر: همه مراجع.
تبصره . آيةاللَّه‏سيستانى در بند سوم مى‏گويد: بنابر احتياط واجب بايد مرد حداقل يك ماه (از جدا شدن همسرش) صبر كند و بعد طلاق بدهد. (احكام ويژه بانوان، سيدمجتبي حسيني، كد: 142/500032)