تقلب در استخدام

تقلّب در آزمون‏هايى كه جهت استخدام در مشاغل صورت مى‏گيرد، در دستمزدها و حقوق‏هايى كه افراد بعد از تصدى شغل مربوطه دريافت مى‏كنند، ايجاد شبهه مى‏كند يا نه؟

همه مراجع (به جز وحيد ): اگر تخصّص و مهارت لازم را براى آن كار دارد و مقررات پس از استخدام نيز رعايت شده است ؛ حقوقى كه دريافت مى‏كند، اشكال ندارد. امام، استفتاءات، ج 2 مكاسب محرمه 138 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2195 و دفتر: همه مراجع.
آيةاللَّه وحيد: استفاده از مزاياى آن نهاد، جايز نيست. دفتر: وحيد. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 480/500016)