شرط بندی در تيراندازي، اسب دوانی و شنا

حكم شرط بندى در مسابقات اسب‏دوانى، تيراندازى و شنا چيست؟

همه مراجع: در مسابقات اسب‏دوانى و تيراندازى چنانچه اين امر ميان خود آنان انجام گيرد، اشكال ندارد؛ ولى شرط بندى در مسابقات شنا جايز نيست. امام، استفتاءات، ج 3، سؤالات متفرقه، س 150؛ دفتر: همه.
تبصره. مسابقه اسب‏دوانى و تير اندازى، داراى شرايطى است كه بايد آنها را رعايت كرد. در اين صورت پاسخ ياد شده مورد پيدا مى‏ كند. (احكام موسيقي، سيد مجتبي حسيني، كد: 114/500022)