اجازه شوهر براي روزه ی مستحبی

آيا براي گرفتن روزه‏هاي مستحبي، اجازه شوهر لازم است؟


همه مراجع (به جز بهجت، صافي و مكارم): اگر با حق زناشويي شوهر منافات داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد. امّا اگر شوهر او را از روزه گرفتن باز دارد، بايد اطاعت كند؛ هر چند با حق زناشويي او منافات نداشته باشد. امام، سيستاني و نوري، تعليقات علي العروة، اقسام الصوم، السابع ؛ تبريزي، منهاج‏الصالحين، ج 1، م 1067 ؛ وحيد، منهاج‏الصالحين، ج 2، م 1067 و دفتر: خامنه‏اي.
آيات عظام بهجت و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از شوهر اجازه بگيرد؛ هر چند با حق زناشويي او منافات نداشته باشد. مكارم، تعليقات علي العروة، اقسام الصوم، السابع ؛ بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 1186.
آيةاللَّه صافي: اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد از شوهر اجازه بگيرد و اگر منافات نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد. اگر شوهر، او را از روزه گرفتن باز دارد، بايد اطاعت كند؛ هر چند با حق زناشويي او هم منافات نداشته باشد. صافي، هدايةالعباد، ج 1، م 1399.
(احكام زن و شوهر، سيدمجتبي حسيني، كد: 89/500033)