روزه نذري‏ و قضا

كسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، آيا مى‏تواند روزه نذر كند؟

امام، سيستانى و مكارم: خير، نمى‏تواند روزه نذر كند.امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 97 ؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 436 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048.
تبريزى، بهجت، صافى، فاضل، نورى و وحيد: آرى، مى‏تواند روزه نذر كند.فاضل و نورى، تعليقات على العروة، ج 2، شرايط صحة الصوم، م 3 صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 495 ؛ وحيد و تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1048 و دفتر: بهجت.
فاضل: اگر روز معينى را نذر كند - كه گرفتن قضاى روزه‏هاى ماه رمضان، قبل از آن ممكن باشد - اشكال ندارد.فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 585. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 161/500017)