نماز هنگام افطار

هنگام اذان مغرب، افطار كردن بهتر است، يا خواندن نماز مغرب و عشا؟

همه: خواندن نماز مغرب و عشا بهتر است؛ ولى اگر كسى منتظر او است يا بسيار گرسنه است كه نمى ‏تواند نماز را با حضور قلب بخواند، افطار كردن بهتر است.Vهمان، م 1750 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1758. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 24/500017)