كيفيت نماز شب

كيفيت خواندن نماز شب چگونه است؟

همه مراجع: نافله شب در مجموع يازده ركعت است كه چهار نماز دو ركعتى آن، به نيت نافله «شب» و دو ركعت آن به نيت نماز «شفع» و يك ركعت آن به نيت نماز «وتر» خوانده مى‏شود.
نافله شب از مهم‏ترين نمازهاى مستحبى است كه در آيات و روايات، بر آن تأكيد شده است و تأثير عميقى در صفاى روح و پاكى قلب و تربيت نفوس انسانى و حل مشكلات دارد. آدابى براى آن در كتاب‏هاى دعا ذكر شده است كه رعايت آن خوب است ؛ ولى مى‏توان نماز شب را بدون اين آداب و مثل نمازهاى معمولى نيز انجام داد. اگر شخص به هر علّتى نتواند آخر شب بيدار شود، مى‏تواند قبل از خواب آنها را به‏جاى آورد. توضيح‏المسائل مراجع، م 765 ؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 766 ؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 771 ؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 722. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 146/500016)