نماز آيات

اگر خورشيد گرفتگى در شهر ما قابل رؤيت نباشد و يا در شهر ديگرى زلزله شود، نماز آيات بر ما واجب مى‏شود؟

همه مراجع: امورى كه نماز آيات براى آنها واجب است، در هر محلى كه اتفاق بيفتد، فقط مردم همان جا بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم شهرهاى مجاور آن، واجب نيست. توضيح المسائل مراجع، م 1494 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 1491 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1502 و خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 713. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 144/500016)