غسل چله

آيا زنى كه تازه زايمان كرده، بايد روز چهلم، غسل (چله) انجام دهد؟

همه مراجع: خير، اين سخن هيچ اعتبارى ندارد. دفتر: همه مراجع.
تبصره . شستن بچه در صورتى كه براى او ضرر نداشته باشد، مستحب است؛ ولى غسل ندارد. (احكام ويژه بانوان، سيدمجتبي حسيني، كد: 234/500032)