انتخاب مرجع بدون تحقيق

آيا شخص مى‏تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟

همه مراجع: مرجع تقليد بايد بر اساس معيارهاى خاص برگزيده شود.خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م 3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3.
تبصره. ضابطه تشخيص مجتهد اعلم در جاى خود بيان شده است. (ر.ك: «تشخيص اعلم») (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 18/500019)