پرداخت زكات فطره در شهر دیگر

جايز است فطره را در شهر ديگرى بدهيم؟

همه (به جز بهجت): اگر در محل و شهر خودش مستحق پيدا نشود، مى‏تواند آن را به شهر ديگرى ببرد.توضيح المسائل مراجع، م 2035 ؛ خامنه‏اى، استفتاء، س 857 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2052.
بهجت: مى‏تواند فطره را به شهر ديگرى ببرد؛ هر چند در شهر خودش مستحق پيدا شود.بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2035. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 208/500017)