پرداخت زكات فطره به خویشاوند

آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟

}همه: آرى، مى‏تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد زكات فطره است؛ ولى بايد در نيت قصد زكات كند.توضيح المسائل مراجع، م 1935 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1952 و دفتر: خامنه‏اى. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 197/500017)