نیت کسر مخارج زندگی از اموال غیرمخمس

اگر مال مخمس با مال غير مخمس، در يك حساب بانكى جمع شود ؛ آيا مى‏توانيم براى مخارج زندگى نيت كنيم مال غيرمخمس كسر شود؟

آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، سيستانى و نورى: آرى، جايز است. امام، استفتاءات، ج 1، خمس، س 201 ؛ تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 376 ؛ دفتر: بهجت، سيستانى و نورى.
آيات عظام خامنه‏اى، فاضل، مكارم و وحيد: خير، جايز نيست ؛ بلكه بايد در پايان سال، خمس باقى‏مانده را به نسبت اموال بپردازيد ؛ مگر آنكه پيش از هزينه كردن، آن دو را جدا و از مال غيرمخمس خرج كنيد. مكارم، استفتاءات، ج 1، س 358 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 789 ؛ خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1026 ؛ دفتر: وحيد.
آيةاللَّه صافى: بنابر احتياط واجب، بايد در پايان مال، خمس باقيمانده را به نسبت اموال بپردازيد ؛ مگر آنكه پيش از هزينه كردن، آن دو را جدا و از مال غيرمخمس خرج كنيد. جامع الاحكام، ج 1، س 598. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 262/500016)