فطريه نامزد

فطره دخترى كه در حال عقد است، بر عهده كيست؟

همه مراجع: اگر نان خور پدرش باشد، بر عهده او است. توضيح المسائل مراجع، م 2008 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2004. (رساله دانشجويي، سيد مجتبي حسيني، كد: 210/500016)