زكات فطره فقير

آيا پرداخت زكات فطره بر كسى كه توان مالى ندارد، واجب است؟

همه:اگر فقير باشد، زكات فطره بر او واجب نيست و اگر سه كيلو گندم و مانند آن و يا قيمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زكات فطره بدهد و چنانچه افرادى تحت تكفل دارد، مى‏تواند آن را به قصد فطره، بين نفرات خانواده دست گردان كنند و بهتر است نفر آخر، آن را به كسى بدهد كه از خودشان نباشد.توضيح المسائل مراجع، م 2002 ؛ العروة الوثقى، ج 2، زكاه الفطره، الفصل الاول. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 192/500017)