خمس وسایل زندگی خریداری شده به صورت قسطی

كسى كه مقدارى از نيازهاى زندگى خود را به صورت اقساط بلند مدت (مثلاً سه ساله) تهيه كرده است، آيا مى‏تواند سر سال خمسى، همه بدهى خود را از درآمد سال كسر كند؟

امام، مكارم، نورى و سيستانى: خير، تنها قسطهايى كه در آن سال بايد بپردازد، جزء مخارج آن سال شمرده مى‏شود.امام، استفتاءات، ج 1، س 167؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1782 و استفتاءات، ج 2، س 332؛ سيستانى، توضيح‏المسائل، م 1756؛ مكارم، توضيح‏المسائل، م 1514.
فاضل، خامنه‏اى، صافى، بهجت و تبريزى: خير، تنها قسطهايى كه در آن سال پرداخته مى‏شود - در صورت پرداخت بدهى - جزء مخارج آن شمرده مى‏شود و از درآمد سال كسر مى‏گردد.فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 845؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 868؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 729 و 730؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1406، 1407؛ تبريزى، استفتاءات، س 875. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 119/500010)