خمس وسايل زندگي

از درآمد كسب، وسايل مورد نياز (مانند يخچال، رايانه و كتاب) تهيه و بعد از مدتى فروخته مى‏شود، آيا به پول آن خمس تعلق مى‏گيرد؟

امام: اگر در همان سال فروخته شود، چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و اگر بعد از آن سال بفروشد، پول آن بدون مراعات سرسال خمس دارد؛ مگر آنكه با وسيله ديگرى تعويض كند.امام، استفتاءات، ج 1، س 173 و 72 و 74.
فاضل: اگر در همان سال (سال خريد) فروخته شود، چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال بفروشد - به مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش - جزء درآمد سال شمرده مى‏شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.العروة الوثقى مع تعليقات، ج 2، م 67؛ جامع المسائل، ج 2، س 485.
نورى: اگر در همان سال (سال خريد) فروخته شود، چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و اگر بعد از آن سال بفروشد، پول آن خمس ندارد.نورى، استفتاءات، ج 1، س 263 و توضيح‏المسائل، 1777.
تبريزى: به مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش، جزء درآمد سال شمرده مى‏شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بپردازد.تبريزى، استفتاءات، س 841.
خامنه‏اى و مكارم: پول فروش وسايل مورد نياز در هر حال خمس ندارد.خامنه‏اى، اجوبة، 986 و مكارم، استفتاءات، ج 1، س 314.
بهجت: چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، خمس دارد.دفتر بهجت.
صافى و سيستانى: اگر در همان سال (سال خريد) فروخته شود، چنانچه پول آن تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس آن را بپردازد و اگر بعد از آن سال بفروشد، تنها مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش، جزء درآمد سال شمرده مى‏شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 710 و 714 و توضيح‏المسائل، م 1790 و 1779؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 1223 و توضيح‏المسائل، 1751.
وحيد: تنها مقدار تفاوت قيمت خريد و قيمت فروش جزء درآمد سال شمرده مى‏شود و چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد.وحيد، توضيح‏المسائل، م 1778. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 60/500010)