خمس نوار و سی دی

آيا به سى‏دى و نوار خمس تعلق مى‏گيرد؟

همه مراجع : چنانچه نوار و سى‏دى مورد نياز است، خمس ندارد.العروة الوثقى، م 61؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 899.

تبصره 1. اگر نوار و سى‏دى خام تا قبل از سال خمسى مورد استفاده قرار نگيرد، خمس دارد.
تبصره 2. نوار و سى‏دى مبتذل و غيرمجاز حرام است و به آن خمس تعلق‏مى‏گيرد.
تبصره 3. هر چند در رساله‏هاى عملى از نوار و سى دى سخن به ميان نيامده است؛ ولى قاعده ذكر شده، به مورد سؤال تطبيق مى‏گردد. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 90/500010)