خمس فروش اتومبیل

اينجانب اتومبيل سوارى خود را كه مورد نيازم بود، دو سال پيش خريدم و اكنون آن را فروخته و با پول آن اتومبيل نو و مدل جديد خريدارى كرده‏ام و بقيه پول آن را نيز، از درآمد سال پرداختم؛ آيا بايد خمس بپردازم؟

امام: پول فروش اتومبيل اول فوراً خمس دارد؛ مگر آنكه با اتومبيل جديد معاوضه كنيد.امام، استفتاءات، ج 1، س 72، 74، 173.
همه مراجع (به جز امام): اگر اتومبيل جديد مورد نياز و در شأن شما باشد، خمس ندارد.فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 701؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 342 و ج 1، س 265؛ تبريزى، استفتاءات، س 890؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 714؛ سيستانى، منهاج‏الصالحين، ج 1، م 1223؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 886؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 314؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1778؛ دفتر بهجت.

تبصره 1. فرض مسأله جايى است كه تا پيش از رسيدن سال خمسى با پول فروش، اتومبيل جديد تهيه كرده است و چنانچه اين پول تا سر سال خمسى باقى بماند، حكم سؤال پول فروش خانه را پيدا مى‏كند.
تبصره 2. هر چند در كلام برخى از مراجع، سخن از غيرماشين است؛ ولى تفاوتى بين آن و ساير وسايل مورد نياز در اين جهت نيست. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 68/500010)