خمس رایانه

آيا به رايانه و ابزار جانبى آن، خمس تعلق مى‏گيرد؟

همه مراجع : چنانچه رايانه و ابراز جانبى آن، مورد نياز و در شأن شخص باشد، خمس ندارد.العروة الوثقى، م 61؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 899.
تبصره. هر چند در رساله‏هاى عمليه، از رايانه سخن به ميان نيامده است؛ ولى قاعده‏اى كه ذكر شده، بر مورد سؤال تطبيق مى‏گردد. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 88/500010)