خمس خانه دوطبقه

خانه‏اى دو طبقه تهيه و بيش از يك سال در هر دو طبقه زندگى كرده‏ايم (هر دو طبقه مورد نياز است)؛ اكنون تصميم گرفته‏ايم به طور موقت يك طبقه آن را براى اداره زندگى اجاره بدهيم؛ آيا به اين طبقه سر سال خمس تعلق مى‏گيرد؟

به اصل طبقه خانه خمس تعلق نمى‏گيرد؛ ولى به پول اجاره - چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد - خمس تعلق مى‏گيرد.امام، استفتاءات، ج 1، س 41؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 715 و 740؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 888 و 899 و 922؛ تبريزى، استفتاءات، س 826 و 888؛ مكارم، توضيح المسائل،م 1507؛ نورى، استفتاءات، ج 1، 267؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 702؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1376؛ دفتر: وحيد و سيستانى.
تبصره. بايد توجه داشت كه در سؤال مذكور، طبقه خانه هنوز از مؤونه بودن خارج نشده است؛ هر چند به طور موقت از آن استفاده نمى‏كنيد. از اين رو به آن خمس تعلق نمى‏گيرد. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 56/500010)