خمس جهیزیه

خانواده دختر قادر به خريد يك مرتبه جهيزيه مورد نياز خود نيست، اگر از درآمد كسب به تدريج وسايلى به اين جهت بخرد، آيا مشمول خمس مى‏شود؟

امام، خامنه‏اى، سيستانى، نورى، فاضل و وحيد: چنانچه در بين سال، از درآمد آن سال تهيه كرده و از شأنش بيشتر نباشد، خمس ندارد.توضيح‏المسائل مراجع، م 1777؛ خامنه‏اى، اجوبة، س 905 و 917؛ نورى، توضيح‏المسائل، م 1773؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 1785.
صافى و بهجت: اگر جهيزيه در زمانى كه دختر در معرض (سن) ازدواج است، تهيه شود، خمس ندارد.صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 748؛ بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391.
مكارم: چنانچه تهيه جهيزيه از پيش، در ميان مردم رايج باشد و به صورت هزينه معمولى در آيد و يا اگر تهيه نكنند، عيب محسوب مى‏شود، خمس ندارد.مكارم، استفتاءات، ج 2، س 548 و توضيح‏المسائل مراجع م 777.
تبريزى: آنچه در سال ازدواج تهيه شده، خمس ندارد و آنچه در سال‏هاى قبل تهيه شده است، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. آرى اگر اموالى را قبل از بلوغ دختر، به او بخشيده‏اند، پرداخت خمس آن بر دختر واجب نيست.تبريزى، توضيح‏المسائل، م 1786 و استفتاءات، س 822. (احكام خمس، سيد مجتبي حسيني، كد: 61/500010)