امتناع پدر از فطره زن و فرزند

پدرى كه زكات فطره نمى‏دهد، تكليف زن و فرزند او چه مى‏شود؟

همه (به جز سيستانى و مكارم): بر آنان تكليفى نيست و لازم نيست فطره بدهند.توضيح المسائل مراجع، م 2006 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2023.
سيستانى و مكارم: احتياط واجب آن است كه اگر مى‏توانند، خودشان فطره بدهند.توضيح المسائل مراجع، م 2006. (احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 185/500017)